Google+ Followers

Sunday, August 18, 2013

Anusothagami vs. patisothagami patipada අනුසොතගාමී/ පටිසෝතගාමී පටිපදාව

Anusothagami vs. patisothagami patipada
අනුසොතගාමී/ පටිසෝතගාමී පටිපදා

Ehipassiko-11.08 2013Siri Samanthabhadra Thero,Siri Sadaham Ashramaya

  http://youtu.be/xewozh2AnMA